การรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพนทองวิทยายน

24 - 28 เมษายน 2564 ปีการศึกษา 1/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด